Jukka Olli

 Business Management

Grelsbyvägen 23
956 31 Överkalix SWEDEN 
jukka@JukkaOlli.se
 


contact:

Jukka Olli

tel +46 (0)70 696 5022

Selection of Customers:
LKAB, Banverket, ABB, 
Botniabanan, ALMI, TRR, Radiotjänsten, PRIORA, 
Kriminalvården, PRIORUM,
Samhall Formel, TREVIA,
Folktandvården, Miroi AB,
Boliden Mineral, Tiivi AB,
Pajala Kommun, Northlink,
Jokkmokk Kommun, Boden Kommun, Kalix Kommun,
Luleå Kommun, Luleå Lokaltrafik, VINN i Narvik,
Aurorum Science Park,
Åke Eriksson bil AB, SEW Utveckling, Vägverket, Handelskammare, Saab Bofors Space AB, Coachor ff-Chemicals, Avi Studio,  Arbetsförmedling Sverige
____________________

Vi har tystnadsplikt mot våra kunder vilket förhindrar oss att prata om våra uppdrag. Det är en trygghet för er.

Här några samarbetspartners och lyckade uppdrag:

1. Ett samarbetsavtal med SWECO Management Ab/stora projekt   
    /RE6210 2013


2. Ett samarbetsavtal med Metier As/Ab 2009-2013

Metier förstärker teamet med Jukka Olli, som får en central roll i Metier
Sveriges enhet inom riskhantering och kvalitetssäkring/värdering av projekt. 

Jukka kommer att vidareutveckla vårt erbjudande inom projektanalys i Sverige och använda sig bland annat av de metoder, verktyg och erfarenheter som vi byggt upp runt ramavtalet med Norska Finansdepartement gällande kvalitets- säkring av offentliga projekt med värde över 500 miljoner. 

Läs hela pressrelease här.


3. Ramavtal med Banverket/Vägverket/Trafikverket 2008-2017
   
Förlängdes sedan med Trafikverket t.om. 2014.09.30
    För närvarande har jag ett nytt Trafikverket avtal TRV 2014/66077.
    Var även med och hjälpte Travikverket med den nuvarande
    webb-utbildningen angående successivprincipen TRV2012/14003.


Läs BV personalens beröm i Rallaren här.

ALLMÄN BESKRIVNING AV UPPDRAGET 

Banverket har fattat beslut om att använda metoden successivprincipen (även kallad Successiv kalkylering eller Lichtenbergmetoden) som hjälpmedel vid kalkylering och osäkerhetsanalys av anläggningskostnader, samt vid tidplananalys. I detta förfrågningsunderlag används benämningen ”successivprincipen”.

Banverket tillämpar Professor Sten Lichtenbergs teori och beräkningsmetodik. Vid min- och maxbedömning tillämpas 1/99-principen. Vid beräkning av viktat medelvärde används formeln (min+2,9*troligt+max)/4,9. Vid beräkning av standardavvikelsen används formeln (max-min)/4,65.

För större och mer komplicerade projekt kommer osäkerhetsanalyser i grupp att genomföras enligt Successivprincipen. Uppdraget avser att för Banverkets räkning leda arbetet med att ta fram sådana analyser, dvs. agera moderator. En normal osäkerhetsanalys genomförs under två dagar. Normalt nyttjas även den mellanliggande kvällen. För- och efterarbetet bedöms till ca 1,5-2 dagar.

Under analysen ska förutsättningar och analysresultat löpande dokumenteras i för ändamålet anpassad programvara.

Analyserna kommer att genomföras på olika platser i landet. Banverket håller på att utbilda egen personal i successiv principen och det kan bli aktuellt att Banverkets egna moderatorer nyttjas som bisittare/assistenter i uppdragen efter överenskommelse.

Banverket har för avsikt att i möjligaste mån tillhandahålla assistent/bisittare vars uppgift är att löpande dokumentera analysen i för ändamålet anpassad programvara. I de fall Banverket inte kan tillhandahålla assistent/bisittare skall konsulten svara för denna uppgift.


4. Järnvägsdragning fastslagen

   
(Vi gjorde en analys som rekommenderade detta alternativ) 

  
KIRUNA, källa: Norrbottens KURIREN 2007-04-24.

Bort med tunneln och in med en säckstationslösning. I går fattade ett oenigt kommunfullmäktige det formella beslutet om järnvägsdragningens framfart.

Kuriren har tidigare berättat om kommunstyrelsens beslut att ändra en formulering i den fördjupade översiktsplan som antogs i december i fjol. Enligt den tidigare skrivelsen skulle järnvägsalternativet i väst "anläggas över sjöbangården och inkludera tunnel genom Luossavaara".
I går beslutade fullmäktige istället att järnvägen ska ha en "centrum- och befolkningsnära anslutning till persontrafiken" och att detta till exempel kan "åstadkommas med en säckstationslösning över sjöbangården, vilket innebär att befintlig järnväg vid norra sidan om Luossajärvi strand därmed måste tas bort".

Ny debatt
Det var dock inget enigt fullmäktige som därmed sänder en ny signal till Banverket och i förlängningen till regeringen. Kirunapartiet fortsatte att förespråka en sydvästlig järnvägsdragning, det vill säga bakom Kirunavaara, och tillhörande bebyggelse i nordost.
- Sandstensberget är paradiset, sade Lars Törnman (kip) och beskrev en 
  vidunderlig utsikt från Duvvägen.
- Fåglarna kvittar, solen skiner och dammet från malmtransporterna når inte 
  dit. Centerpartiet yrkade på en egen variant av beslut, de menar att det 
  nordvästliga alternativet inte längre är trovärdigt.
- Det är inte sannolikt att centrumetableringen sker i nordväst, sade Gunnar 
  Selberg (c). Vi förseslår istället att översiktsplanegruppen får i uppdrag att ta 
  fram ett demokratiskt förankrat förslag om var en centrumetablering eller 
  centrumförskjutning kan hamna. Först därefter kan vi besluta om hur 
  järnvägen ska ansluta till detta centrum.

Alliansen står fast
Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Stålnacke (s) var noga med att poängtera att alliansen inte vill binda sig vid en enda lösning.
- Det är målet som är viktigast, inte lösningen. Vi är övertygade om att 
  centrumbildning kommer att ske vid foten av Luossavaara. Och utsikten 
  därifrån är lika vacker som från Sandstensberget. 
5. Duroc svetsar malmvagnar
   
(Resultat från vår analys)
    LULEÅ, källa: Norrbottens KURIREN 2006-07-11.

LKAB har tecknar ett ramavtal med K industrier i Malmö om leverans av 680 malmvagnar. Vagnarna ska ersätta äldre vagnar som transporterar malm från Kiruna och Malmberget till hamnarna i Luleå och Narvik.
De gamla vagnarna klarade att ta 80 ton i last och med de nya vagnarna ökar man maxlasten till 100 ton per vagn. Ordern är värd 800 miljoner kronor, och kommer betyda att 15 till 20 jobb skapas i Malmö. 148 vagnar kommer att produceras i en första etapp.


Det blir Duroc Welding i Luleå som kommer att svetsa LKAB:s nya malmvagnar. Ordern omfattar 148 malmvagnar till ett ordervärde om närmare en miljard kronor. LKAB och K Industrier AB har tecknat ett ramavtal om leverans av totalt 680 godsvagnar. I en första etapp ska 148 vagnar tillverkas och Duroc Welding kommer att leverera lasersvetsning av dessa under hösten 2006 och våren 2007.
"Förra året svetsade vi vagnkorgarna till de första 70 malmvagnarna av den
här typen", förklarar Olof Nilsson affärsområdeschef för Duroc Welding i  
 
Luleå  i ett pressmeddelande.

6. Silobygge skjuts upp igen 
    (Resultat från vår analys)

    NARVIK, källa: Norrbottens KURIREN 2005-08-27.

Beslut om bygge av jättelika malmsilor i Narvik har än en gång skjutits framåt.
LKAB vill ändra konstruktionen på de 13 planerade malmlagren.


För 700 miljoner vill LKAB bygga tolv stora och en mindre silo. De stora ska rymma 100.000 ton malm vardera.
Projektet har gigantiska dimensioner. För det är inte var dag som man spränger ner schakt med 38 meters diameter 70 meter ner i berget. 
Silona ska ligga under den nuvarande bangården i Narvik.

Testar fallhöjd
Här ska malmen lagras i väntan på att föras över till väntande malmbåtar via transportband som går i en tunnel från undersidan av silona.
Enligt planerna skulle LKAB-styrelsen har tagit beslut i april om investeringen. Inget beslut kom då, inte i juni och inte heller vid veckans styrelsemöte.
Anledningen till förseningen var först att LKAB ville testa om pelletsen skulle tåla att falla ner från den höjd det var fråga om.
Vi har fått fastslaget att pelletsen inte tar skada av fallhöjden, säger Svein Ivar Sivertsen, platschef för Narvik Hamn och Malmtrafik AS, till Fremover.

Ändrar konstruktion
Nu vill man ändra på silokonstruktionen. Oro finns att kvalitén på pelletsen kan ta skada om nuvarande konstruktion bibehålls. Något tvekan inom styrelsen att ta investeringsbeslutet tror inte Svein Ivar Sivertsen ligger bakom det uppskjutna beslutsfattandet.
Beslutet kommer på november- eller decembermötet. LKAB:s målsättning är att bli en hundraprocentig pelletsleverantör. Då är det speciellt viktigt att vi inte fattar beslut som kan komma att skada produkten. Och visst tror jag själv på silor i Narvik.
7.
M/S Mona Lisas leende passagerare 
    se även sidhuvud på denna hemsida

   (Resultat från vårt arbete med projektet 2002-2004)
    LULEÅ, källa: Norrbottens KURIREN 2005-08-10.


I dag lägger sommarens andra kryssningsfartyg till i Luleås hamn. I framtiden kan vi vänta oss fler kryssningsfartyg till Norrbotten och Luleå Hamn, det tror Elisabeth Ennefors på Visit Luleå.

Det blir allt trängre för kryssningsfartygen i de stora och etablerade hamnarna runt Östersjön. Kryssningstrafiken ökar nämligen i Europa, därför söker sig rederierna till mindre belastade hamnar och nya resmål läggs till på rutterna. Visit Luleå har sedan 2004 ett samarbete med andra hamnstäder runt om Bottenviken. Ett samarbete med syfte att locka hit kryssningsfartygen och de stora turistgrupper som de för med sig.
Efter det att Ocean Monarch var här i Luleå i mitten av juli så har inköpare från andra centraleuropeiska rederier hört av sig och velat veta mer om Luleå, det känns jättekul att det är de som ringer oss och inte tvärt om, säger Elisabeth Ennefors som ser en begynnande trend inom kryssningstrafiken.
Fartyget som gör an i dag heter M/S Mona Lisa och är ett cirka 201 meter långt kryssningsfartyg. M/S Mona Lisa kommer in vid halv tio-tiden med cirka 750 passagerare. I huvudsak är passagerarna tyskar, men även schweizare och österrikare kan väntas delta i kryssningen.